Planschade

VOS Specialisten is dé specialist op het gebied van planschade door heel Nederland.
Een bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor alle onroerende zaken binnen een plangebied. De planvoorschriften hebben ook effect op de verkoopwaarde van een onroerende zaak. Door een “nieuwe” planologische maatregel kunnen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een onroerende zaak in negatieve zin worden beïnvloed. Ook planologische ontwikkelingen in de nabijheid van een onroerende zaak kunnen de waarde daarvan beïnvloeden. In die gevallen kan er sprake zijn van planschade. Ook inkomstenderving door een planologische maatregel kan leiden tot planschade.

 

 

In artikel 6.1 van de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld voor welke planologische maatregelen dan een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan worden ingediend.

In artikel 6.1 Wro zijn de vereisten voor het indienen van een aanvraag opgenomen. Bovendien bevat het een aantal procedurevoorschriften en de regels voor het aanwijzen van een externe adviseur die advies moet uitbrengen over een aanvraag om tegemoetkoming in planschade. Onder de Wro 2008 worden de zogenaamde flexibiliteitsbepalingen buiten de planologische vergelijking gelaten. Dit in tegenstelling tot de voorafgaande wettelijke regeling (WRO). De flexibiliteitsbepalingen vormen, nadat daaraan toepassing is gegeven en deze onherroepelijk zijn geworden, een zelfstandige schadegrondslag.

Artikel 6.2 Wro bepaalt, dat bij toekenning van een tegemoetkoming in planschade een forfaitaire drempel van tenminste 2% van de waarde van de getroffen onroerende zaken voor risico en rekening van de rechthebbende dient te blijven. Dit forfait geldt ook voor inkomstenschade.
Ingevolge artikel 6.3 dienen Burgemeester en wethouders bij hun beslissing over tegemoetkoming in schade in ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak te betrekken en de mogelijkheden voor de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken.  


 

 

 
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>