Schadeloosstelling

Voor schadeloosstelling kunt u terecht bij VOS Specialisten, wij zijn specialist op dit gebied voor heel Nederland.
Er dient te allen tijde een volledige schadeloosstelling plaats te vinden bij onteigening en de planschade. Dat wil zeggen dat een  rechthebbende qua vermogen en inkomen in een gelijkwaardige positie blijft. De omvang van de schade wordt bepaald door de feiten en omstandigheden op het moment dat het onteigeningsvonnis wordt ingeschreven in de openbare registers. Verkoop van het onteigende is vanaf de inschrijving van het vonnis niet meer mogelijk.


Huurders en erfpachters, beperkt zakelijke gerechtigden
Behalve de eigenaar kunnen ook huurders of pachters van het onteigende voor een schadeloosstelling in aanmerking komen. Hun rechten gaan immers verloren bij onteigening. De schadeloosstelling bestaat meestal uit een geldsom. Soms wordt een voorziening getroffen om de schade te vergoeden. Bijvoorbeeld een vervangende ruimte, eventueel aangevuld met een geldsom.

 Soorten schade
De Onteigeningswet onderscheidt grosso modo vier soorten schade die voor vergoeding in aanmerking komen:

Vermogenswaarde
Hierbij gaat het om een vergoeding van de te onteigenen zaak zelf. De marktwaarde is bepalend. Die waarde hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de gebruikswaarde.

 

Inkomensschade/reconstructieschade
Wie vastgoed kwijtraakt door onteigening, verliest daarmee ook vaak een deel van zijn (bedrijfs)inkomen, dan wel wordt hij genoodzaakt te herbouwen c.q. te vervangen en lijdt daardoor extra schade.

 

Waardevermindering van het overblijvende
Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking wanneer de som van de waarde van het onteigende deel en het overblijvende deel lager is dan de totale waarde van de onteigening.

 

Overige schade
Bijvoorbeeld de kosten van verplaatsing van het bedrijf zoals verhuis-, financierings-, aanloop- en stagnatiekosten en bemiddelings- en deskundige kosten. 
Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat genoemde schadecomponenten zeer summier zijn weergegeven. Van belang is natuurlijk de juiste insteek te kiezen. Daarbij kunnen wij u terdege van advies voorzien.

 

  
     

 

    Reeds 25 jaar ervaring

    Persoonlijk en direct

    Meer dan 3500 transacties

 
   Duidelijk en transparant

    No pay no cure

    Uw belang staat voorop

    Particulier en ondernemers

    Overheid

 

 

Blog

Bodemverontreiniging, onteigening, minnelijke aankoop/verwerving ?

Bodemverontreiniging is een hot item, bij de vaststelling van de marktprijs, en hoe moet je hiermee omgaan bij onteigening of minnelijke verwerving/ aankoop.

Lees meer>>